Schriftelijke verklaring ACTA 12/2010

From La Quadrature du Net
Revision as of 22:16, 5 March 2010 by Meriem (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} ES - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} ET - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} FR - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}} HU - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} LT - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} LV - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} MT - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} SK - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} SL - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}} EL


SCHRIFTELIJKE VERKLARING

ingediend overeenkomstig artikel 123 van het Reglement

over het gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) en mogelijk ongewenste inhoud daarvan

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Vervaldatum: 17.6.2010


Schriftelijke verklaring over het gebrek aan een transparante procedure met betrekking tot de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) en mogelijk ongewenste inhoud daarvan

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de onderhandelingen betreffende de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) nog gaande zijn,
B. overwegende dat de rol van het Europees Parlement als medebeslisser in handelsgerelateerde kwesties en zijn toegang tot onderhandelingsdocumenten worden gewaarborgd door het Verdrag van Lissabon,
1. is van mening dat de voorgestelde overeenkomst geen indirecte harmonisering mag inhouden van de EU-wetgeving inzake auteursrecht, octrooien en handelsmerken, en dat het subsidiariteitsbeginsel moet worden geëerbiedigd;
2. is van oordeel dat de Commissie alle documenten die betrekking hebben op de lopende onderhandelingen openbaar beschikbaar moet maken;
3. stelt zich op het standpunt dat de voorgestelde overeenkomst de rechtszekerheid niet mag beperken noch grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op de persoonlijke levenssfeer mag verzwakken;
4. benadrukt dat, daar waar reeds is voorzien in civielrechtelijke maatregelen, economische en innovatierisico's moeten worden beoordeeld voordat strafrechtelijke sancties worden ingevoerd;
5. is van mening dat internetproviders niet in die mate aansprakelijk moeten worden gesteld voor de gegevens die via hun diensten worden doorgestuurd of gehost, dat dit zou betekenen dat zij deze gegevens van tevoren zouden moeten controleren of filteren;
6. wijst erop dat eventuele maatregelen ter versterking van bevoegdheden voor grensoverschrijdende inspectie en inbeslagname van goederen niet ten koste mogen gaan van de wereldwijde toegang tot legale, betaalbare en veilige geneesmiddelen;
7. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de parlementen van de lidstaten.