Rakstiska deklaracija ACTA 12/2010

From La Quadrature du Net
Revision as of 22:04, 5 March 2010 by Meriem (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} ES - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} ET - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} FR - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}} HU - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} LT - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} MT - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} NL - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} SK - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} SL - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schrifliche_erklarung_ACTA}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}} EL


RAKSTISKA DEKLARĀCIJA

iesniegta saskaņā ar Reglamenta 123. pantu

par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Zaudē spēku: 17.6.2010


Rakstiska deklarācija par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A. tā kā pašlaik notiek sarunas par Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA);
B. tā kā Parlamenta lomu koplēmuma procedūrā attiecībā uz komerclietām un piekļuvi sarunu dokumentiem garantē Lisabonas līgums;
1. uzskata, ka ierosinātajam nolīgumam nevajadzētu netieši uzspiest ES tiesību aktu saskaņošanu autortiesību, patentu un preču zīmju jomā un ka būtu jāievēro subsidiaritātes princips;
2. apliecina, ka Komisijai būtu nekavējoties jāpadara publiski pieejami visi dokumenti saistībā ar notiekošajām sarunām;
3. uzskata, ka ierosinātajam nolīgumam nebūtu ne jāuzspiež ierobežojumi tiesvedībā, ne jāvājina pamattiesības, piemēram, vārda brīvība un tiesības uz privāto dzīvi;
4. uzsver, ka, ja jau ir ieviesti civiltiesiski pasākumi, pirms kriminālsankciju ieviešanas ir jāizvērtē ekonomiskais un ar jauninājumiem saistītais risks;
5. uzskata, ka interneta pakalpojumu sniedzējiem nebūtu jāuzņemas atbildība par datiem, ko tie pārraida vai izvieto ar savu pakalpojumu starpniecību, ja vien nav nepieciešama šādu datu iepriekšēja uzraudzība vai filtrēšana;
6. norāda, ka jebkuri pasākumi ar mērķi stiprināt pārrobežu kontroles un preču apķīlāšanas pilnvaras nedrīkst ierobežot likumīgu, pieejamu un drošu zāļu vispārēju pieejamību;
7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem.