Difference between revisions of "Rakstiska deklaracija ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
m (Infobox Version)
(Page redirigée vers Déclaration écrite ACTA 12/2010)
 
(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<div style="padding:10px; border: 2px solid #F00; font-weight:bold;">On Sept. 9th, 2010, the written declaration 12/2010 got 393 signatures, and therefore was adopted by the European Parliament. Thanks a lot to all the citizens who took part in this [http://www.laquadrature.net/en/european-parliament-vs-acta-rejection-is-the-only-option victory]!! The fight is not over: [http://www.laquadrature.net/en/ACTA ACTA] must be rejected!!</div>
+
#REDIRECTION [[Déclaration écrite ACTA 12/2010]]
 
 
 
 
{{Written declaration ACTA 12/2010 multilang}}
 
 
 
 
 
=RAKSTISKA DEKLARĀCIJA=
 
 
 
iesniegta saskaņā ar Reglamenta 123. pantu
 
 
 
par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)
 
 
 
<b>Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis</b>
 
 
 
Zaudē spēku: 17.6.2010
 
 
 
 
 
<b>Rakstiska deklarācija par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)</b>
 
 
 
<i>Eiropas Parlaments,</i>
 
 
 
– ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,
 
 
 
A. tā kā pašlaik notiek sarunas par Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA);<br/>
 
B. tā kā Parlamenta lomu koplēmuma procedūrā attiecībā uz komerclietām un piekļuvi sarunu dokumentiem garantē Lisabonas līgums;<br/>
 
1. uzskata, ka ierosinātajam nolīgumam nevajadzētu netieši uzspiest ES tiesību aktu saskaņošanu autortiesību, patentu un preču zīmju jomā un ka būtu jāievēro subsidiaritātes princips;<br/>
 
2. apliecina, ka Komisijai būtu nekavējoties jāpadara publiski pieejami visi dokumenti saistībā ar notiekošajām sarunām;<br/>
 
3. uzskata, ka ierosinātajam nolīgumam nebūtu ne jāuzspiež ierobežojumi tiesvedībā, ne jāvājina pamattiesības, piemēram, vārda brīvība un tiesības uz privāto dzīvi;<br/>
 
4. uzsver, ka, ja jau ir ieviesti civiltiesiski pasākumi, pirms kriminālsankciju ieviešanas ir jāizvērtē ekonomiskais un ar jauninājumiem saistītais risks;<br/>
 
5. uzskata, ka interneta pakalpojumu sniedzējiem nebūtu jāuzņemas atbildība par datiem, ko tie pārraida vai izvieto ar savu pakalpojumu starpniecību, ja vien nav nepieciešama šādu datu iepriekšēja uzraudzība vai filtrēšana;<br/>
 
6. norāda, ka jebkuri pasākumi ar mērķi stiprināt pārrobežu kontroles un preču apķīlāšanas pilnvaras nedrīkst ierobežot likumīgu, pieejamu un drošu zāļu vispārēju pieejamību;<br/>
 
7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem.<br/>
 
 
 
[[Category:UE]][[Category:ACTA]]
 

Latest revision as of 16:54, 4 August 2015