Difference between revisions of "Rakstiska deklaracija ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
(Page redirigée vers Déclaration écrite ACTA 12/2010)
 
(8 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} [[Written_declaration_ACTA|EN]]  -
+
#REDIRECTION [[Déclaration écrite ACTA 12/2010]]
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA|ES]]  - 
 
{{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} [[Kirjalik_deklaratsioon_ACTA|ET]]  -
 
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} [[Kirjallinen_kannanotto_ACTA|FI]]  -
 
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} [[Declaration_ecrite_ACTA|FR]]  -
 
{{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}} [[Írasbeli_nyilatkozat_ACTA|HU]]  -
 
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} [[Dichiarazione_scritta_ACTA|IT]]  -
 
{{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} [[Rasytinis_pareiskimas_ACTA|LT]]  -
 
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} [[Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA|MT]]  -
 
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} [[Schriftelijke_verklaring_ACTA|NL]]  -
 
{{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} [[Oswiadczenie_pisemne_ACTA|PL]]  -
 
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} [[Declaracao_escrita_ACTA|PT]]  -
 
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} [[Declaratie_scrisa_ACTA|RO]]  -
 
{{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} [[Pisomne_vyhlasenie_ACTA|SK]]  -
 
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} [[Pisna_izjava_ACTA|SL]]  -
 
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} [[Skriftlig_forklaring_ACTA|SV]]  - 
 
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} [[ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA|BG]]  -
 
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} [[Pisemne_prohlaseni_ACTA|CS]]  -
 
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} [[Skriftlig_erklaering_ACTA|DA]]  -
 
{{#icon:DE.png|DE||Schrifliche_erklarung_ACTA}} [[Schrifliche_erklarung_ACTA|DE]]  -
 
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}} [[ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA|EL]]
 
 
 
 
 
 
 
=RAKSTISKA DEKLARĀCIJA=
 
 
 
iesniegta saskaņā ar Reglamenta 123. pantu
 
 
 
par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)
 
 
 
<b>Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis</b>
 
 
 
Zaudē spēku: 17.6.2010
 
 
 
 
 
<b>Rakstiska deklarācija par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)</b>
 
 
 
<i>Eiropas Parlaments,</i>
 
 
 
– ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,
 
 
 
A. tā kā pašlaik notiek sarunas par Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA);<br/>
 
B. tā kā Parlamenta lomu koplēmuma procedūrā attiecībā uz komerclietām un piekļuvi sarunu dokumentiem garantē Lisabonas līgums;<br/>
 
1. uzskata, ka ierosinātajam nolīgumam nevajadzētu netieši uzspiest ES tiesību aktu saskaņošanu autortiesību, patentu un preču zīmju jomā un ka būtu jāievēro subsidiaritātes princips;<br/>
 
2. apliecina, ka Komisijai būtu nekavējoties jāpadara publiski pieejami visi dokumenti saistībā ar notiekošajām sarunām;<br/>
 
3. uzskata, ka ierosinātajam nolīgumam nebūtu ne jāuzspiež ierobežojumi tiesvedībā, ne jāvājina pamattiesības, piemēram, vārda brīvība un tiesības uz privāto dzīvi;<br/>
 
4. uzsver, ka, ja jau ir ieviesti civiltiesiski pasākumi, pirms kriminālsankciju ieviešanas ir jāizvērtē ekonomiskais un ar jauninājumiem saistītais risks;<br/>
 
5. uzskata, ka interneta pakalpojumu sniedzējiem nebūtu jāuzņemas atbildība par datiem, ko tie pārraida vai izvieto ar savu pakalpojumu starpniecību, ja vien nav nepieciešama šādu datu iepriekšēja uzraudzība vai filtrēšana;<br/>
 
6. norāda, ka jebkuri pasākumi ar mērķi stiprināt pārrobežu kontroles un preču apķīlāšanas pilnvaras nedrīkst ierobežot likumīgu, pieejamu un drošu zāļu vispārēju pieejamību;<br/>
 
7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem.<br/>
 
 
 
[[Category:UE]][[Category:ACTA]]
 

Latest revision as of 17:54, 4 August 2015