Difference between revisions of "Rakstiska deklaracija ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
m (Category language)
Line 14: Line 14:
  
 
Zaudē spēku: 17.6.2010
 
Zaudē spēku: 17.6.2010
 
+
File:LQDN-20120222_NO_to_ACTA_v1-3.pdf
  
 
<b>Rakstiska deklarācija par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)</b>
 
<b>Rakstiska deklarācija par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)</b>
Line 32: Line 32:
 
7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem.<br/>
 
7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem.<br/>
  
[[Category:UE]][[Category:ACTA]]
+
[[Category:UE]][[Category:ACTA Lv]]
 
[[Category:Latviešu]]
 
[[Category:Latviešu]]

Revision as of 22:28, 1 July 2012

On Sept. 9th, 2010, the written declaration 12/2010 got 393 signatures, and therefore was adopted by the European Parliament. Thanks a lot to all the citizens who took part in this victory!! The fight is not over: ACTA must be rejected!!
RAKSTISKA DEKLARĀCIJA

iesniegta saskaņā ar Reglamenta 123. pantu

par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Zaudē spēku: 17.6.2010 File:LQDN-20120222_NO_to_ACTA_v1-3.pdf

Rakstiska deklarācija par pārredzama procesa trūkumu un iespējami apstrīdamu saturu saistībā ar Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A. tā kā pašlaik notiek sarunas par Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā (ACTA);
B. tā kā Parlamenta lomu koplēmuma procedūrā attiecībā uz komerclietām un piekļuvi sarunu dokumentiem garantē Lisabonas līgums;
1. uzskata, ka ierosinātajam nolīgumam nevajadzētu netieši uzspiest ES tiesību aktu saskaņošanu autortiesību, patentu un preču zīmju jomā un ka būtu jāievēro subsidiaritātes princips;
2. apliecina, ka Komisijai būtu nekavējoties jāpadara publiski pieejami visi dokumenti saistībā ar notiekošajām sarunām;
3. uzskata, ka ierosinātajam nolīgumam nebūtu ne jāuzspiež ierobežojumi tiesvedībā, ne jāvājina pamattiesības, piemēram, vārda brīvība un tiesības uz privāto dzīvi;
4. uzsver, ka, ja jau ir ieviesti civiltiesiski pasākumi, pirms kriminālsankciju ieviešanas ir jāizvērtē ekonomiskais un ar jauninājumiem saistītais risks;
5. uzskata, ka interneta pakalpojumu sniedzējiem nebūtu jāuzņemas atbildība par datiem, ko tie pārraida vai izvieto ar savu pakalpojumu starpniecību, ja vien nav nepieciešama šādu datu iepriekšēja uzraudzība vai filtrēšana;
6. norāda, ka jebkuri pasākumi ar mērķi stiprināt pārrobežu kontroles un preču apķīlāšanas pilnvaras nedrīkst ierobežot likumīgu, pieejamu un drošu zāļu vispārēju pieejamību;
7. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem Komisijai, Padomei un dalībvalstu parlamentiem.