Pisomne vyhlasenie ACTA 12/2010

From La Quadrature du Net
Revision as of 13:27, 12 November 2010 by Meriem (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
On Sept. 9th, 2010, the written declaration 12/2010 got 393 signatures, and therefore was adopted by the European Parliament. Thanks a lot to all the citizens who took part in this victory!! The fight is not over: ACTA must be rejected!!


{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} ES - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA_12/2010}} ET - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA_12/2010}} FR - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010}} HU - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010}} LT - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010}} LV - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010}} MT - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010}} NL - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA_12/2010}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010}} SK - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA_12/2010}} SL - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010}} EL


PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE

predložené v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku

o nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Platné do: 17.6.2010


Písomné vyhlásenie o nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A. keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA),
B. keďže v Lisabonskej zmluve sa zaručuje spolurozhodovacia úloha Európskeho parlamentu v obchodných veciach a jeho prístup k dokumentom z rokovaní,
1. domnieva sa, že navrhovaná dohoda by nemala nepriamo ukladať povinnosť harmonizovať predpisy EÚ v oblasti autorského a patentového práva a práva ochranných známok a že by sa mala dodržiavať zásada subsidiarity;
2. vyhlasuje, že Komisia by mala okamžite sprístupniť verejnosti všetky dokumenty týkajúce sa prebiehajúcich rokovaní;
3. usudzuje, že navrhovaná dohoda by nemala ukladať obmedzenia na riadny súdny proces alebo oslabovať základné práva, ako je sloboda prejavu a právo na súkromie;
4. zdôrazňuje, že hospodárske a inovačné riziká sa musia posúdiť pred zavedením trestných sankcií tam, kde už existujú občianskoprávne opatrenia;
5. domnieva sa, že poskytovatelia internetových služieb by nemali byť zodpovední za údaje prenášané alebo zhromažďované prostredníctvom ich služieb do takej miery, že by bol nutný predbežný dohľad alebo filtrovanie takýchto údajov;
6. zdôrazňuje, že žiadne opatrenie, ktorého cieľom je posilnenie právomocí týkajúcich sa cezhraničnej kontroly a zadržania tovaru, by nemalo narušiť celosvetový prístup k legálnym, cenovo dostupným a bezpečným liekom;
7. poveruje svojho predsedu, aby toto vyhlásenie spolu s menami jeho signatárov postúpil Komisii , Rade a parlamentom členským štátov.