Oswiadczenie pisemne ACTA 12/2010

From La Quadrature du Net
Revision as of 13:27, 12 November 2010 by Meriem (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
On Sept. 9th, 2010, the written declaration 12/2010 got 393 signatures, and therefore was adopted by the European Parliament. Thanks a lot to all the citizens who took part in this victory!! The fight is not over: ACTA must be rejected!!


{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} ES - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA_12/2010}} ET - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA_12/2010}} FR - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010}} HU - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010}} LT - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010}} LV - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010}} MT - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010}} NL - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA_12/2010}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010}} SK - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA_12/2010}} SL - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010}} EL


OŚWIADCZENIE PISEMNE

zgodnie z art. 123 Regulaminu

w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Termin: 17.6.2010


Oświadczenie pisemne w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze trwające negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),
B. mając na uwadze rolę współdecyzyjną Parlamentu Europejskiego w sprawach handlowych i jego dostęp do dokumentów negocjacyjnych gwarantowane traktatem lizbońskim,
1. uważa, że proponowana umowa nie powinna pośrednio nakładać obowiązku ujednolicenia unijnego prawa autorskiego, prawa patentowego ani prawa znaków towarowych; należy przestrzegać zasady pomocniczości;
2. oświadcza, że Komisja powinna niezwłocznie upublicznić wszystkie dokumenty odnoszące się do prowadzonych negocjacji;
3. jest zdania, że proponowana umowa nie powinna nakładać ograniczeń na rzetelny proces sądowy ani osłabiać praw podstawowych takich jak wolność słowa i prawo do prywatności;
4. podkreśla, że w przypadku istnienia środków cywilnych oceny zagrożeń gospodarczych i zagrożeń dla innowacyjności należy dokonywać przed wprowadzeniem sankcji karnych;
5. uważa, że usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych;
6. zauważa, że wszelkie środki zmierzające do zwiększenia uprawnień w zakresie kontroli granicznej i konfiskaty towarów nie powinny ograniczać powszechnego dostępu do legalnych, niedrogich i bezpiecznych leków;
7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie i parlamentom państw członkowskich.