Difference between revisions of "Oswiadczenie pisemne ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
(New page: {{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_...)
 
Line 23: Line 23:
  
  
OŚWIADCZENIE PISEMNE=
+
=OŚWIADCZENIE PISEMNE=
  
 
zgodnie z art. 123 Regulaminu
 
zgodnie z art. 123 Regulaminu

Revision as of 20:59, 5 March 2010

{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}} - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}} - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} - {{#icon:DE.png|DE||Schrifliche_erklarung_ACTA}} - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}}


OŚWIADCZENIE PISEMNE

zgodnie z art. 123 Regulaminu

w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Termin: 17.6.2010


Oświadczenie pisemne w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze trwające negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),
B. mając na uwadze rolę współdecyzyjną Parlamentu Europejskiego w sprawach handlowych i jego dostęp do dokumentów negocjacyjnych gwarantowane traktatem lizbońskim,
1. uważa, że proponowana umowa nie powinna pośrednio nakładać obowiązku ujednolicenia unijnego prawa autorskiego, prawa patentowego ani prawa znaków towarowych; należy przestrzegać zasady pomocniczości;
2. oświadcza, że Komisja powinna niezwłocznie upublicznić wszystkie dokumenty odnoszące się do prowadzonych negocjacji;
3. jest zdania, że proponowana umowa nie powinna nakładać ograniczeń na rzetelny proces sądowy ani osłabiać praw podstawowych takich jak wolność słowa i prawo do prywatności;
4. podkreśla, że w przypadku istnienia środków cywilnych oceny zagrożeń gospodarczych i zagrożeń dla innowacyjności należy dokonywać przed wprowadzeniem sankcji karnych;
5. uważa, że usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych;
6. zauważa, że wszelkie środki zmierzające do zwiększenia uprawnień w zakresie kontroli granicznej i konfiskaty towarów nie powinny ograniczać powszechnego dostępu do legalnych, niedrogich i bezpiecznych leków;
7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie i parlamentom państw członkowskich.