Difference between revisions of "Oswiadczenie pisemne ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
(Page redirigée vers Déclaration écrite ACTA 12/2010)
 
(9 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}}  -
+
#REDIRECTION [[Déclaration écrite ACTA 12/2010]]
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}}  -
 
{{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA}}  -
 
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}}  -
 
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}}  -
 
{{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}}  -
 
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}}  -
 
{{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}}  -
 
{{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}}  -
 
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}}  -
 
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}}  -
 
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}}  -
 
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}}  -
 
{{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}}  -
 
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}}  -
 
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}}  -
 
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}}  -
 
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}}  -
 
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}}  -
 
{{#icon:DE.png|DE||Schrifliche_erklarung_ACTA}}  -
 
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}}
 
 
 
 
 
 
 
=OŚWIADCZENIE PISEMNE=
 
 
 
zgodnie z art. 123 Regulaminu
 
 
 
w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)
 
 
 
<b>Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis</b>
 
 
 
Termin: 17.6.2010
 
 
 
 
 
<b>Oświadczenie pisemne w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)</b>
 
 
 
<i>Parlament Europejski,</i>
 
 
 
– uwzględniając art. 123 Regulaminu,
 
 
 
A. mając na uwadze trwające negocjacje w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA),<br/>
 
B. mając na uwadze rolę współdecyzyjną Parlamentu Europejskiego w sprawach handlowych i jego dostęp do dokumentów negocjacyjnych gwarantowane traktatem lizbońskim,<br/>
 
1. uważa, że proponowana umowa nie powinna pośrednio nakładać obowiązku ujednolicenia unijnego prawa autorskiego, prawa patentowego ani prawa znaków towarowych; należy przestrzegać zasady pomocniczości;<br/>
 
2. oświadcza, że Komisja powinna niezwłocznie upublicznić wszystkie dokumenty odnoszące się do prowadzonych negocjacji;<br/>
 
3. jest zdania, że proponowana umowa nie powinna nakładać ograniczeń na rzetelny proces sądowy ani osłabiać praw podstawowych takich jak wolność słowa i prawo do prywatności;<br/>
 
4. podkreśla, że w przypadku istnienia środków cywilnych oceny zagrożeń gospodarczych i zagrożeń dla innowacyjności należy dokonywać przed wprowadzeniem sankcji karnych;<br/>
 
5. uważa, że usługodawcy internetowi nie powinni ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane lub przechowywane w ramach świadczonych przez nich usług w stopniu, w jakim oznaczałoby to uprzednie kontrolowanie lub filtrowanie danych;<br/>
 
6. zauważa, że wszelkie środki zmierzające do zwiększenia uprawnień w zakresie kontroli granicznej i konfiskaty towarów nie powinny ograniczać powszechnego dostępu do legalnych, niedrogich i bezpiecznych leków;<br/>
 
7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie i parlamentom państw członkowskich.<br/>
 
 
 
[[Category:UE]][[Category:ACTA]]
 

Latest revision as of 17:24, 4 August 2015