Kirjallinen kannanotto ACTA 12/2010

From La Quadrature du Net
Revision as of 13:25, 12 November 2010 by Meriem (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search
On Sept. 9th, 2010, the written declaration 12/2010 got 393 signatures, and therefore was adopted by the European Parliament. Thanks a lot to all the citizens who took part in this victory!! The fight is not over: ACTA must be rejected!!


{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} ES - {{#icon:EE.png|ET||Kirjalik_deklaratsioon_ACTA_12/2010}} ET - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA_12/2010}} FR - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010}} HU - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010}} LT - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010}} LV - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010}} MT - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010}} NL - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA_12/2010}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010}} SK - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA_12/2010}} SL - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010}} EL


KIRJALLINEN KANNANOTTO

työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti

väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaisesta sisällöstä

Françoise Castex, Zuzana Roithova, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Raukeamispäivä: 17.6.2010


Kirjallinen kannanotto väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puutteesta ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaisesta sisällöstä

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A. ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA),
B. ottaa huomioon Euroopan parlamentin roolin yhteispäättäjänä kaupallisissa kysymyksissä sekä parlamentin oikeuden tutustua neuvotteluasiakirjoihin, jotka Lissabonin sopimus takaa,
1. katsoo, että ehdotettu sopimus ei saisi johtaa epäsuorasti tekijänoikeuksia, patentteja ja tuotemerkkejä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamiseen Euroopan unionissa, ja että toissijaisuusperiaatetta on noudatettava;
2. toteaa, että komission olisi välittömästi julkistettava kaikki meneillään oleviin neuvotteluihin liittyvät asiakirjat;
3. katsoo, että ehdotettu sopimus ei saisi pakottaa oikeudenmukaisen menettelyn rajoittamiseen taikka heikentää perusoikeuksia kuten ilmaisunvapautta ja oikeutta yksityisyyteen;
4. korostaa, että taloudellisia ja innovaatioon kohdistuvia riskejä on arvioitava ennen rikosoikeudellisten seuraamusten käyttöönottoa silloin kun siviilioikeudellisiin toimenpiteisiin on jo ryhdytty;
5. katsoo, että Internet-palveluntarjoajia ei pitäisi saattaa sellaiseen vastuuseen niiden palvelimien kautta välitetystä tai niiden palvelimilla olevasta sisällöstä, joka edellyttäisi tietojen valvontaa tai suodattamista etukäteen;
6. korostaa, että rajat ylittäviä tarkastuksia ja takavarikointia koskevien valtuuksien vahvistamiseen tähtäävät toimet eivät saisi haitata laillisten, kohtuuhintaisten ja turvallisten lääkkeiden maailmanlaajuista saatavuutta;
7. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton sekä allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.