Difference between revisions of "Kirjalik deklaratsioon ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
Line 1: Line 1:
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA}} [[Written_declaration_ACTA|EN]]  -
+
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} [[Written_declaration_ACTA_12/2010|EN]]  -
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA|ES]]  -
+
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010|ES]]  -
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA}} [[Kirjallinen_kannanotto_ACTA|FI]]  -
+
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010}} [[Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010|FI]]  -
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA}} [[Declaration_ecrite_ACTA|FR]]  -
+
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA_12/2010}} [[Declaration_ecrite_ACTA_12/2010|FR]]  -
{{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA}} [[Írasbeli_nyilatkozat_ACTA|HU]]  -
+
{{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010}} [[Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010|HU]]  -
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA}} [[Dichiarazione_scritta_ACTA|IT]]  -
+
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010}} [[Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010|IT]]  -
{{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA}} [[Rasytinis_pareiskimas_ACTA|LT]]  -
+
{{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010}} [[Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010|LT]]  -
{{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA}} [[Rakstiska_deklaracija_ACTA|LV]]  -
+
{{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010}} [[Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010|LV]]  -
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA}} [[Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA|MT]]  -
+
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010}} [[Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010|MT]]  -
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA}} [[Schriftelijke_verklaring_ACTA|NL]]  -
+
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010}} [[Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010|NL]]  -
{{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA}} [[Oswiadczenie_pisemne_ACTA|PL]]  -
+
{{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010}} [[Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010|PL]]  -
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA}} [[Declaracao_escrita_ACTA|PT]]  -
+
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA_12/2010}} [[Declaracao_escrita_ACTA_12/2010|PT]]  -
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA}} [[Declaratie_scrisa_ACTA|RO]]  -
+
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010}} [[Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010|RO]]  -
{{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA}} [[Pisomne_vyhlasenie_ACTA|SK]]  -
+
{{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010}} [[Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010|SK]]  -
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA}} [[Pisna_izjava_ACTA|SL]]  -
+
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA_12/2010}} [[Pisna_izjava_ACTA_12/2010|SL]]  -
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA}} [[Skriftlig_forklaring_ACTA|SV]]  -
+
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010}} [[Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010|SV]]  -
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA}} [[ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA|BG]]  -  
+
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010}} [[ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010|BG]]  -
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA}} [[Pisemne_prohlaseni_ACTA|CS]]  -
+
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010}} [[Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010|CS]]  -
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA}} [[Skriftlig_erklaering_ACTA|DA]]  -
+
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010}} [[Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010|DA]]  -
{{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA}} [[Schriftliche_erklarung_ACTA|DE]]  -
+
{{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010}} [[Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010|DE]]  -
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA}} [[ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA|EL]]
+
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010}} [[ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010|EL]]
  
  

Revision as of 15:16, 8 March 2010

{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} EN - {{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} ES - {{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010}} FI - {{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA_12/2010}} FR - {{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010}} HU - {{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010}} IT - {{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010}} LT - {{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010}} LV - {{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010}} MT - {{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010}} NL - {{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010}} PL - {{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA_12/2010}} PT - {{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010}} RO - {{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010}} SK - {{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA_12/2010}} SL - {{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010}} SV - {{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010}} BG - {{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010}} CS - {{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010}} DA - {{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010}} DE - {{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010}} EL


KIRJALIK DEKLARATSIOON

vastavalt kodukorra artiklile 123

Võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepinguga seotud läbipaistva menetluse puudumine ning lepingu võimalik taunitav sisu

Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis

Tähtaeg: 17.6.2010


Kirjalik deklaratsioon võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepinguga seotud läbipaistva menetluse puudumise ning lepingu võimaliku taunitava sisu kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A. arvestades, et läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu asjus on pooleli;
B. arvestades, et Lissaboni leping tagab Euroopa Parlamendile kaasotsustaja rolli kaubandusasjades ning juurdepääsu läbirääkimisdokumentidele,
1. on seisukohal, et kavandatav leping ei tohiks kaudselt kaasa tuua ELi autoriõiguse, patendiõiguse ega kaubamärgiõiguse ühtlustamist ning et tuleks järgida subsidiaarsuse põhimõtet;
2. kinnitab, et komisjon peaks kõik käimasolevate läbirääkimistega seotud dokumendid avalikkusele viivitamata kättesaadavaks tegema;
3. on seisukohal, et kavandatav leping ei tohiks seada piiranguid nõuetekohasele kohtumenetlusele ega kahjustada põhiõigusi, nagu sõnavabadust ja õigust eraelu puutumatusele;
4. rõhutab, et juhul kui tsiviilmeetmed on juba kehtestatud, tuleb enne kriminaalvastutuse sisseviimist hinnata majanduslikke ja innovatsioonialaseid riske;
5. on seisukohal, et internetiteenuse pakkujaid ei tohiks pidada vastutavateks oma teenuseid osutades edastatavate või säilitatavate andmete eest niisugusel määral, et oleks vajalik eelnev järelevalve või andmete filtreerimine;
6. juhib tähelepanu asjaolule, et piiriülese kontrolli ja kaupade arestimise volituste suurendamiseks mõeldud meetmed ei tohiks takistada seaduslike, vastuvõetava hinnaga ja ohutute ravimite ülemaailmset kättesaadavust;
7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.