Difference between revisions of "Kirjalik deklaratsioon ACTA 12/2010"

From La Quadrature du Net
Jump to navigationJump to search
(Page redirigée vers Déclaration écrite ACTA 12/2010)
 
(6 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{#icon:GB.png|EN||Written_declaration_ACTA_12/2010}} [[Written_declaration_ACTA_12/2010|EN]]  -
+
#REDIRECTION [[Déclaration écrite ACTA 12/2010]]
{{#icon:ES.png|ES||Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010}} [[Declaracion_por_escrito_ACTA_12/2010|ES]]  -
 
{{#icon:FI.png|FI||Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010}} [[Kirjallinen_kannanotto_ACTA_12/2010|FI]]  -
 
{{#icon:FR.png|FR||Declaration_ecrite_ACTA_12/2010}} [[Declaration_ecrite_ACTA_12/2010|FR]]  -
 
{{#icon:HU.png|HU||Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010}} [[Írasbeli_nyilatkozat_ACTA_12/2010|HU]]  -
 
{{#icon:IT.png|IT||Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010}} [[Dichiarazione_scritta_ACTA_12/2010|IT]]  -
 
{{#icon:LT.png|LT||Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010}} [[Rasytinis_pareiskimas_ACTA_12/2010|LT]]  -
 
{{#icon:LV.png|LV||Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010}} [[Rakstiska_deklaracija_ACTA_12/2010|LV]]  -
 
{{#icon:MT.png|MT||Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010}} [[Dikjarazzjoni_bil-miktub_ACTA_12/2010|MT]]  -
 
{{#icon:NL.png|NL||Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010}} [[Schriftelijke_verklaring_ACTA_12/2010|NL]]  -
 
{{#icon:PL.png|PL||Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010}} [[Oswiadczenie_pisemne_ACTA_12/2010|PL]]  -
 
{{#icon:PT.png|PT||Declaracao_escrita_ACTA_12/2010}} [[Declaracao_escrita_ACTA_12/2010|PT]]  -
 
{{#icon:RO.png|RO||Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010}} [[Declaratie_scrisa_ACTA_12/2010|RO]]  -
 
{{#icon:SK.png|SK||Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010}} [[Pisomne_vyhlasenie_ACTA_12/2010|SK]]  -
 
{{#icon:SI.png|SL||Pisna_izjava_ACTA_12/2010}} [[Pisna_izjava_ACTA_12/2010|SL]]  -
 
{{#icon:SE.png|SV||Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010}} [[Skriftlig_forklaring_ACTA_12/2010|SV]]  -
 
{{#icon:BG.png|BG||ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010}} [[ПИСМЕНА_ДЕКЛАРАЦИЯ_ACTA_12/2010|BG]]  -
 
{{#icon:CZ.png|CS||Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010}} [[Pisemne_prohlaseni_ACTA_12/2010|CS]]  -
 
{{#icon:DK.png|DA||Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010}} [[Skriftlig_erklaering_ACTA_12/2010|DA]]  -
 
{{#icon:DE.png|DE||Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010}} [[Schriftliche_erklarung_ACTA_12/2010|DE]]  -
 
{{#icon:GR.png|EL||ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010}} [[ΓΡΑΠΤΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ACTA_12/2010|EL]]
 
 
 
 
 
 
 
=KIRJALIK DEKLARATSIOON=
 
 
 
vastavalt kodukorra artiklile 123
 
 
 
Võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepinguga seotud läbipaistva menetluse puudumine ning lepingu võimalik taunitav sisu
 
 
 
<b>Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro, Stavros Lambrinidis</b>
 
 
 
Tähtaeg: 17.6.2010  
 
 
 
 
 
<b>Kirjalik deklaratsioon võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepinguga seotud läbipaistva menetluse puudumise ning lepingu võimaliku taunitava sisu kohta</b>
 
 
 
<i>Euroopa Parlament,</i>
 
 
 
– võttes arvesse kodukorra artiklit 123,
 
 
 
A. arvestades, et läbirääkimised võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu asjus on pooleli;<br />
 
B. arvestades, et Lissaboni leping tagab Euroopa Parlamendile kaasotsustaja rolli kaubandusasjades ning juurdepääsu läbirääkimisdokumentidele,<br />
 
1. on seisukohal, et kavandatav leping ei tohiks kaudselt kaasa tuua ELi autoriõiguse, patendiõiguse ega kaubamärgiõiguse ühtlustamist ning et tuleks järgida subsidiaarsuse põhimõtet;<br />
 
2. kinnitab, et komisjon peaks kõik käimasolevate läbirääkimistega seotud dokumendid avalikkusele viivitamata kättesaadavaks tegema;<br />
 
3. on seisukohal, et kavandatav leping ei tohiks seada piiranguid nõuetekohasele kohtumenetlusele ega kahjustada põhiõigusi, nagu sõnavabadust ja õigust eraelu puutumatusele;<br />
 
4. rõhutab, et juhul kui tsiviilmeetmed on juba kehtestatud, tuleb enne kriminaalvastutuse sisseviimist hinnata majanduslikke ja innovatsioonialaseid riske;<br />
 
5. on seisukohal, et internetiteenuse pakkujaid ei tohiks pidada vastutavateks oma teenuseid osutades edastatavate või säilitatavate andmete eest niisugusel määral, et oleks vajalik eelnev järelevalve või andmete filtreerimine;<br />
 
6. juhib tähelepanu asjaolule, et piiriülese kontrolli ja kaupade arestimise volituste suurendamiseks mõeldud meetmed ei tohiks takistada seaduslike, vastuvõetava hinnaga ja ohutute ravimite ülemaailmset kättesaadavust;<br />
 
7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.
 
 
 
[[Category:UE]][[Category:ACTA]]
 

Latest revision as of 17:43, 4 August 2015